Platform economie vraagt om nieuwe keuzes


12 april 2021 / Liber platform

We leven in een tijd waarin mensen, slimme apparaten en sociale gemeenschappen meer dan ooit met elkaar verbonden zijn. De digi­tale netwerken die ontstaan noemen we ook wel mesh­netwerken. Dit zijn de dynamische verbindingen tussen mensen, processen, objecten en diensten die intelligente digitale ecosystemen ondersteunen.

 

Door de komst van innovatieve technologieën als kunst­matige intelligentie (artificial intelligence, AI), blockchain, augmented en virtual reality (AR/VR) en het Internet of Things (IoT) blijven dit soort mesh­netwerken zich verder ontwikkelen.

 

Dan valt op dat de gebruikservaring essentieel verandert. Dat wil zeggen dat de partijen die deel uitmaken van dit soort digitale ecosystemen op een fundamenteel andere manier informatie uitwisselen, interacties hebben en transacties uitvoeren. En vaak ervaren alle betrokke­nen dit als een zeer positieve ontwikkeling. Vooral de toegenomen transparantie, de mogelijkheid om te excelleren in dienstverleningen regie te voeren en grip te houden op kritische informatiestromen vallen op in dit opzicht.

 

Platform economie

 

platform-bct-liberTegelijkertijd constateren we dat deze mesh-netwerken zich blijven ontwikkelen en dat de ondersteunende technologie, platforms en beveiligingsarchitectuur mee veranderen. Het zijn vooral de platforms die centraal (komen te) staan in de nieuwe denk­ en werkwijze van bedrijven en overheidsinstellingen.

 

In de geglobaliseerde informatiemaatschappij zien we van dit platformdenken al verschillende voorbeelden. Wij zien globale platformen als Facebook, Google, Amazon, etc. die ernaar streven om alle toegangen van consumenten in de digitale wereld te bepalen. Deze wereldwijde concerns proberen het alleenrecht te claimen op het verzamelen, delen en waarderen van informatie. Je kunt je afvragen of dat een goede ontwikkeling is. Het platformdenken vinden we ook terug bij ondernemingen als Bol.com en Coolblue, die in feitelijk een online omgeving hebben ontwikkeld waar vraag en aanbod bij elkaar komt op vele verschillende segmenten. Aangevuld uiteraard met een excellente dienstverlening en een uitgekiende marketingstrategie.

 

Lokale Platformen

BCT ziet ook dat de informatiewereld vertakt wordt in informatienetwerken die bestaande structuren en netwerken zoals organisaties, steden en landen overstijgen. Organisatie­ en bedrijfsmodellen zullen steeds vaker onderhevig zijn aan ‘plotselinge’ toetreders met agressieve of zelfs ontwrichtende, op internet gebaseerde modellen en nieuwe managementmethoden.

 

BCT vindt dat deze technologieën gebruikt moeten worden om lokale platformen te creëren. Lokale platformen die rekening houden met de maatschappij, wet­ en regelgeving en de cultuur in een regio. Door gebruik te maken van informatienetwerken kunnen maatschappelijke instellingen evolueren naar lokale platformen die samen een veilige digitale maatschappij creëren waarbij het individu zich veilig voelt en centraal staat.

 

Visie

visie-bctLangzaam maar zeker begint het platformdenken door te dringen tot overheidsinstanties, en vooral bij gemeenten. Dat is in de visie van BCT ook de enige logische ontwikkeling. Gemeenten zijn immers binnen de overheid het eerste aanspreekpunt voor burgers en bedrijven. Naast het bieden van diensten en producten, zijn gemeenten vaak ook de katalysator voor de ontwikkeling van de regio. De ene gemeente profileert zich als ‘smart city’ en de andere als winkelstad. De gekozen identiteit leidt tot kaders voor bedrijvigheid en burgerparticipatie. Om deze rol optimaal te kunnen invullen en uitvoeren moeten gemeenten zich opwerpen als aanbieder van een informatieplatform waar burgers, bedrijven en andere overheidsinstellingen ­ uit de regio of in een bepaalde keten ­op kunnen aansluiten. Zo komt u tot de al eerder genoemde lokale informatienetwerken.

 

Informatiemakelaar

Tegenwoordig is informatie een publieke resource. Per definitie zou een gemeente het beheer van informatie op zich moeten nemen. BCT ziet voor deze lagere overheden de taak weggelegd om als een informatie­ en applicatiemakelaar te fungeren voor alle betrokken partijen. In deze visie dient de gemeente te zorgen voor een informatie­ en applicatieplatform dat veiligheid en authenticiteit faciliteert en garandeert rondom de uitwisseling van informatie, online samenwerking en transparantie in de betreffende keten. Vooralsnog is de informatiehuishouding van vele gemeenten echter niet op deze taak berekend.

 

Publieke toegevoegde waarde

Aan de voorkant, het front­office, lijkt het alsof de overheid deze regiefunctie onder controle heeft. Maar wie verder kijkt, ziet dat in de back­office de koppelingen met verticale of vakapplicaties niet geregeld zijn. Daarmee zijn gemeenten niet in staat om vraag en aanbod van informatie en diensten op één platform te bieden voor alle ‘stakeholders’.

 

En dat is een gemiste kans. De ultieme consequentie van het feit dat gemeenten niet de gewenste platformfunctie kunnen leveren is het inboeten van publieke toegevoegde waarde.

 

Als burgers en bedrijven, en ook partners in bijvoorbeeld een jeugdzorgketen, geen gehoor vinden en teleurgesteld raken in de dienstverlening door de overheid, komt de legitimiteit van deze overheid in het geding. Dan bestaat het gevaar dat de bestaanszekerheid op de tocht komt.

 

 

missie-bct

Missie

Het is de missie van BCT om in co­creatie met strategische partners en marktpartijen de nieuwe, hierboven geschetste informatiewereld op maatschappelijk verantwoorde wijze ­gericht op veiligheid en duurzaamheid ­mee vorm te geven. De oplossingen van BCT zijn gebaseerd op informatietechnologie die het primaire bestaansrecht van organisaties en hun klanten of cliënten benadrukt. BCT doet dit door een alternatief te bieden voor een globaal informatienetwerk in de vorm van een lokaal informatienetwerk gebaseerd op lokale wet­ en regelgeving, cultuur en behoefte.

 

Dit informatieplatform ­ Liber ­stelt de gemeente in staat de regie te pakken. Gemeenten bieden zo direct en contextgevoelig informatie aan via een transparant, compliant en toekomstgericht platform. Informatie bestemd voor hun medewerkers, andere overheidsinstellingen, bedrijven, ketenpartners en burgers.

 

Open architectuur

Bovenop dit informatieplatform biedt BCT toegesneden werkomgevingen die afgestemd zijn op de rol en informatiebehoefte van de professionals in uw organisatie. Zoals het Liber Behandelaar­ en Baliemedewerkerportaal, waarmee ook zaakgericht werken naadloos aansluit op het centrale platform.

 

Voor de goede orde, Liber is geen zaaksysteem maar gebruikt de methodiek achter het zaakgericht werken (Adaptive Case Management, ACM) om werkomgevingen, zoals het genoemde Behandelaar­ en Baliemedewerkerportaal, te faciliteren waarmee klantcontacten en zaken afgehandeld kunnen worden. De open architectuur staat garant voor een vlekkeloze koppeling en data­uitwisseling tussen verschillende applicaties.

 

Liber speelt dus een belangrijke rol in het ontzorgen van de eindgebruiker, in welk spectrum van de overheidsorganisatie deze zich ook bevindt. Gebaseerd op de vier pijlers processen, objecten, documenten en samenwerking, levert het platform alle noodzakelijke componenten voor het nemen en houden van de regie op informatie en realiseert daarmee een efficiënte informatiehuishouding.